Algemene voorwaarden voor gebruik en verkoop

Voorwoord

Van toepassing met ingang van 04/04/2023 

GROUPE SEB BELGIUM 

Avenue de l'Espérance 25 ZI 

6220 Fleurus 

Telefoonnummer: 071/82 52 60 van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur 

Contact: https://www.rowenta.be/nl/consumentenservice/contact 

 

PREAMBULE 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing tussen de Onderneming SEB INTERNATIONAL SERVICES (hierna de "Onderneming"), ingeschreven in het Handelsregister betreffende de ondernemingen van  Vesoul onder het nummer 399 014 216 en gevestigd te rue des Chars à Faucogney et La Mer (Haute-Saône, Frankrijk) enerzijds, en natuurlijke personen die geen handelaren zijn (hierna de "Klant") die product(en) of dienst(en) (hierna "Items") wensen te kopen in de online winkel: www.rowenta.be (hierna de "Website") anderzijds. Daarom zullen wij geen bestellingen accepteren van ondernemingen, verenigingen, zelfstandige aannemers of enige ander type rechtspersoon. Om een aankoop te doen op de Website dient de Klant ten minste 18 jaar oud te zijn 

 

Elke plaatsing van een bestelling op de Website impliceert de volledige aanvaarding van deze AV. De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door deze AV, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen. 

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen. De AV die van kracht zijn, zijn degenen die gelden op de datum van de bestelling door de Klant.  

 

Het is belangrijk dat de Klant deze AV leest alvorens een bestelling via de Website te plaatsen. De Onderneming raadt de Klant aan om deze AV op een duurzaam medium te bewaren, door ze fysiek te printen of door ze elektronisch op te slaan in zijn/haar persoonlijke bestanden. 

 

Voorwerp

Deze AV leggen de algemene voorwaarden vast voor de verkoop tussen de Onderneming en de Klant, met inbegrip van het bestelproces, het betalingsproces en de levering van de Items. Ze omvatten alle fasen die moeten worden doorlopen om een bestelling te plaatsen en om deze bestelling te volgen tot aan de levering. 

1. De bestelling

DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING VOOR (EEN) ITEM(S) GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN EN STEMT U IN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN. 

 

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te plaatsen voor elk Item dat op de Website te koop wordt aangeboden. Hiertoe kan de Klant inloggen op zijn/haar account met zijn/haar gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord indien de Klant reeds over een account beschikt, of ingeval van een eerste bestelling, een account aanmaken. 

 

Bij het aanmaken van een klantenaccount met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, dient de Klant te zorgen dat het wachtwoord beschermd is en aan niemand bekend wordt gemaakt, aangezien elke Klant persoonlijk verantwoordelijk is voor elke aankoop die met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan. 

 

Na het selecteren en toevoegen van de gewenste Item(s) aan het winkelmandje, kan de Klant de inhoud van de bestelling controleren, de betaal- en leveringsmethode kiezen en de bestelling controleren en bevestigen. 

 

Nadat de Klant zijn bestelling heeft geplaatst, verzendt de Onderneming een e-mail naar de Klant om de ontvangst van de bestelling te bevestigen.  Deze bevestigingsmail is geen aanvaarding van de bestelling - maar enkel een bevestiging dat de bestelling correct is ontvangen. 

 

De Onderneming verbindt zich ertoe de via de Website ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Items. Indien de bestelde Items niet beschikbaar zijn, verbindt de Onderneming zich ertoe om de betrokken Klanten hiervan in kennis te stellen.  

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een Item niet meer beschikbaar is na bevestiging van de bestelling en betaling door de Klant. In dat geval zal de Onderneming de Klant zo spoedig mogelijk in kennis stellen en het door de Klant betaalde bedrag terugbetalen binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen vanaf de datum van de kennisgeving. 

2. Bestelling van op maat gemaakte items

Sommige Items die te koop worden aangeboden op de Website kunnen op maat worden gemaakt. Wanneer dit beschikbaar is, kunnen Klanten een bericht en/of een afbeelding naar keuze kiezen en insturen om het voornoemde Item te personaliseren. In dat geval stemt de Klant ermee in om geen op maat gemaakte Items te laten vervaardigen waarvan de inhoud de openbare orde, de goede zeden, de moraal of de rechten van derden kan aantasten.

 

In het bijzonder garandeert de Klant aan de Onderneming dat hij/zij over alle nodige toestemmingen en rechten beschikt (in het bijzonder, maar niet beperkt tot, industriële en intellectuele eigendomsrechten zoals merkrechten, auteursrechten en naburige rechten) over de afbeeldingen en inhoud die ter beschikking worden gesteld aan de Onderneming en haar eventuele partners, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst voor de aankoop van de op maat gemaakte Items.

 

Bovendien verleent de Klant de Onderneming en haar eventuele partners het recht van reproductie, weergave, wijziging en opslag, op alle bestaande of toekomstige media, en wereldwijd, voor de duur die noodzakelijk is om het op maat gemaakte Item te produceren.

 

De Onderneming zal niet direct of indirect aansprakelijk zijn voor de op maat gemaakte Items als gevolg van de direct of indirect gereproduceerde inhoud.

 

Ingeval van een klacht stemt de Klant er derhalve mee in de Onderneming te vrijwaren voor de geleden directe en indirecte schade en in het bijzonder voor alle kosten, lasten, uitgaven en schade die de Onderneming dientengevolge lijdt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, imagoschade en andere veroorzaakte winstderving.

 

De Onderneming is niet verplicht om de gegevens die worden meegedeeld met het oog op het produceren van op maat gemaakte Items te bewaren en kan niet aansprakelijk worden gesteld in dat verband. Bovendien en afhankelijk van de omstandigheden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling van op maat gemaakte Items te weigeren indien de inhoud ervan in strijd lijkt te zijn met de verbintenissen van dit onderdeel.

 

Tot slot, wat het maatwerk betreft, zijn de verbintenissen van de Onderneming beperkt tot een inspanningsverplichting. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het maatwerk van medium tot medium kan variëren, zonder echter de kwaliteit van de door de Onderneming geleverde dienst in twijfel te trekken.

 

LET OP: U KUNT HET HERROEPINGSRECHT NIET UITOEFENEN MET BETREKKING TOT OP MAAT GEMAAKTE ITEMS DIE VOLGENS UW SPECIFICATIES ZIJN VERVAARDIGD.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, belastingen inbegrepen. De prijzen zijn inclusief de BTW tegen het tarief toepasselijk op de datum van de bestelling. Deze prijzen omvatten echter geen verzendkosten. 

 

De prijzen worden vastgesteld op het moment van het plaatsen van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Items. Indien één of meer belastingen of heffingen, zoals milieubijdragen, worden ingevoerd, verhoogd of verlaagd, kan deze wijziging worden doorgerekend in de verkoopprijs van de Items op de Website en in de verkoopdocumenten. 

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die ten aanzien van de klant in rekening wordt gebracht is de prijs die van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling van de Klant. 

4. Betalingswijzen

Aankopen moeten online worden betaald bij het plaatsen van de bestelling. Consumenten zullen pas gefactureerd worden op of na de leveringsdatum. 

 

- Betaling met bankkaarten 

Betaling kan worden gedaan met de volgende bankkaarten: Bancontact, Mastercard, Visa, American Express 

 

- Betaling via PayPal (alleen voor bestellingen die via de "Rowenta Shop" worden verzonden)

Betaling kan worden gedaan via uw PayPal-rekening 

 

- Betaling via promotiecode 

5. Levering

5.1 Leveringswijzen 

Bestellingen worden uitsluitend in België geleverd op het door de Klant opgegeven adres en volgens de gekozen leveringsoptie. 

 

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie met betrekking tot de levering (plaats, ontvanger, enz.) mee te delen bij het plaatsen van de bestelling. Deze informatie bindt de Klant. In geval van een fout in de vermelding van contactgegevens of andere informatie van de ontvanger (als gevolg van onjuiste informatie verstrekt door de Klant), kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde Items te leveren. 

 

Leveringen worden uitgevoerd binnen 1 tot 2 werkdagen, na de voorbereiding van uw pakket en vanaf de verzendingsdatum.  

 

Bij de bestelling van op maat gemaakte Items wordt de productietijd voor dergelijke op maat gemaakte Items opgeteld bij de levertijd, afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. 

 

De Onderneming verbindt zich ertoe bestellingen te leveren binnen een maximumtermijn van dertig (30) kalenderdagen vanaf de validatie van de bestelling. Gebeurt dat niet, dan kan de Klant zijn/haar bestelling annuleren bij de Klantendienst via de contactgegevens die bovenaan dit document worden vermeld en zal de Klant terugbetaling verkrijgen.  

 

Indien de Klant niet beschikbaar is wanneer een bezorgpoging wordt gedaan, zal de koerier een briefje achterlaten met instructies voor de afhandeling van verdere levering of het afhalen van het pakket door de Klant. 

 

De Klant is verplicht om bij ontvangst de staat van het pakket en de inhoud ervan te controleren.  

 

Indien het pakket bij levering beschadigd is, dient de Klant de levering te weigeren en de volgende vermelding op de pakbon te plaatsen: "geweigerd wegens slechte staat", samen met de datum van ontvangst en de handtekening van de Klant. De Klant dient ook contact op te nemen met de Klantendienst via de informatie bovenaan in dit document.  

 

Indien het probleem met de levering wordt opgemerkt nadat de levering is afgehandeld, dient de Klant contact op te nemen met de Klantendienst die de Klant instructies zal geven over de te volgen procedure. 

 

5.2 Kosten van levering: 

De verzendingskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. Zij zullen vóór de aankoop aan de Klant worden meegedeeld. 

6. Item garantie

6.1. Commerciële en Wettelijke Garanties

 

Commerciële Garantie

De voorwaarden van de commerciële garantie voor de Items zijn te vinden in de rubriek "Garantie" op de Website.  

 

De voordelen die de Onderneming in deze commerciële garantie biedt, vormen een aanvulling op en vormen geen beperking van de rechten en rechtsmiddelen die de Klant kan hebben op grond van de lokale wetgeving inzake consumentenbescherming. Met name genieten consumenten een wettelijke conformiteitsgarantie van 2 jaar jegens de verkoper zoals bepaald in de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Artikelen 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek), evenals de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken (Artikelen 1641 tot 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). Zie in dit verband de onderstaande tabel. Niets in de commerciële garantie of in deze Algemene Voorwaarden zal afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de Klant.  

 

Wettelijke Garantie van Conformiteit en verborgen gebreken: 

Naast de voorwaarden van de commerciële garantie, blijft de Onderneming gebonden aan de wettelijke conformiteitsgarantie vermeld in de Artikelen 1649bis tot 1649octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek die elke consument, in geval van een gebrek aan conformiteit, het recht geeft om: 

 

  • Een termijn van twee (2) jaar te genieten vanaf de levering van de goederen om van de verkoper het volgende te eisen; 

 

  • De goederen ofwel te herstellen of te vervangen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden in artikel 1649quinquies, §2, van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, ofwel, indien de consument geen recht heeft op herstel of vervanging of indien de verkoper het herstel of de vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument heeft uitgevoerd, een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst, onder de voorwaarden van artikel 1649quinquies, §3, van het Belgisch Burgerlijk Wetboek ; en 

 

  • Ervan te worden vrijgesteld om het bewijs te moeten leveren van de conformiteit van de goederen binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen, behalve wanneer dit niet verenigbaar is met de aard van de goederen of de aard van de non-conformiteit, bijvoorbeeld voor tweedehands goederen. Overeenkomstig artikel 1649quater wordt elk gebrek aan conformiteit dat zich binnen een termijn van zes maanden na de levering van de goederen manifesteert, immers geacht te hebben bestaan op het tijdstip van de levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het gebrek aan conformiteit, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het feit of de goederen nieuw dan wel tweedehands zijn. 

 

De Onderneming is eveneens gebonden aan de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken aan het verkochte voorwerp, in overeenstemming met de voorwaarden in de Artikelen 1641 tot 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, waardoor de Klant de keuze heeft tussen de annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. 

7. Retourneren van items

7.1 Herroepingsrecht  

De Klant (d.w.z. een persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn/haar commerciële, industriële, ambachtelijke of artisanale activiteit vallen) heeft het recht om af te zien van de aankoop van een Item dat op de Website is gekocht, zonder opgave van reden. Indien de Klant van de aankoop wenst af te zien, dient het verzoek daartoe te worden gedaan: 

 

 

binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van het Item door middel van een ondubbelzinnige verklaring. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of nationale feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

 

Indien de Klant verschillende Items heeft gekocht die afzonderlijk of in gedeelten zijn geleverd, vervalt het herroepingsrecht dertig (30) dagen nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste Item of de laatste partij fysiek in bezit heeft genomen. 

 

Het verzoek moet de volgende informatie bevatten: 

Contactgegevens van de klant: Dhr/Mevr. naam, adres, telefoonnummer 

Datum van het herroepingsverzoek: DD/MM/JJJJ 

Verzoek geadresseerd ter attentie van: ___________ 

Hierbij deel ik u mee dat ik de aankoop wens te herroepen van: 

Het/de Item(s) (vermeld de naam die op de factuur staat): 

Besteld op: 

Met bestelnummer: 

Ontvangen op: 

 

Na ontvangst van het herroepingsverzoek zal de Klantendienst de Klant meedelen welke procedure moet worden gevolgd en de Klant onmiddellijk op een duurzaam medium een ontvangstbevestiging van het herroepingsverzoek toesturen. 

 

Het Item moet volledig en voor zover mogelijk in de originele verpakking (accessoires, gebruiksaanwijzing, kabels, enz.) op kosten van de Onderneming worden verzonden naar het volgende adres: PFSWeb / Supplies Distributors S.A. - S4 Riverside - rue du Trilogiport 6 - 4681 Hermalle sous Argenteau - België binnen veertien (14) dagen vanaf de datum van verzending (de poststempel dient als bewijs) of de e-mail waarin de Onderneming op de hoogte wordt gesteld van de herroeping. 

 

In sommige gevallen kan de Onderneming de Klant opdragen de Items naar een ander adres te retourneren. De Klant dient de Items altijd naar het door de Klantendienst aangegeven adres terug te zenden. 

 

Na ontvangst van het geretourneerde Item zullen de reeds ontvangen betalingen, inclusief de standaard verzendkosten, aan de Klant worden terugbetaald. Items die onvolledig, beschadigd of gebruikt worden geretourneerd, zullen niet worden geaccepteerd en worden geretourneerd aan de Klant op kosten van de Klant. 

 

De Onderneming zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant er uitdrukkelijk mee instemt dat de Onderneming een ander betaalmiddel mag gebruiken en voor zover dergelijke terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Klant. 

 

De Onderneming is niet verplicht de extra kosten te vergoeden indien de Klant heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de door de Onderneming aangeboden standaardleveringswijze. 

 

 
7.2 Geen herroepingsrecht voor op maat gemaakte Items 

Overeenkomstig de geldende regelgeving, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend met betrekking tot op maat gemaakte Items die duidelijk gepersonaliseerd zijn of vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Klant. 

 

7.3 Andere redenen voor retournering 

Indien de Klant klachten heeft over of problemen heeft met een Item, dient hij contact op te nemen met de Klantendienst. 

 

Indien een Item niet in overeenstemming is met het contract, kan het Item worden hersteld, vervangen of worden terugbetaald in overeenstemming met de hierboven beschreven wettelijke rechten. 

 

Na contact te hebben opgenomen met de Klantendienst, moet een defect Item met bewijsstukken worden teruggestuurd naar: PFSWeb / Supplies Distributors S.A. - S4 Riverside - rue du Trilogiport 6 - 4681 Hermalle sous Argenteau - België. 

8. Beschikbaarheid van reserveonderdelen

De beschikbaarheid van reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van de Items wordt aangegeven op de Website. 

9. Aansprakelijkheid

In deze AV worden alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Onderneming uiteengezet met betrekking tot de levering van de Items. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Onderneming alle garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, en alle voorwaarden of bepalingen anders dan die welke uitdrukkelijk in deze AV zijn vermeld, af.  

 

De Onderneming is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor het feit dat de Items al dan niet in overeenstemming zijn met het door de Klanten beoogde gebruik, tenzij de Klanten de Onderneming van dergelijk doel op de hoogte hebben gebracht en de Onderneming dit heeft aanvaard. 

 

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in gevallen waarin de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan omstandigheden die onvoorzienbaar en onmogelijk te verhelpen zijn en veroorzaakt zijn door een derde partij of door gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van de Onderneming vallen (overmacht, zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving en rechtspraak). 

 

Ook sluit de Onderneming hierbij haar aansprakelijkheid uit voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, zoals een storing van de dienst, een externe inbraak, de aanwezigheid van computervirussen of het verlies van inhoud of materiaal dat via de Website is gedownload. 

 

Niets in deze AV zal echter de aansprakelijkheid van de Onderneming beperken of uitsluiten in geval van (i) fraude of opzettelijk wangedrag, (ii) grove nalatigheid, (iii) persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid; noch enige andere aansprakelijkheid in de mate waarin deze niet wettelijk beperkt of uitgesloten kan worden.  

 

Niets in deze AV doet afbreuk aan de rechten van de consument op grond van de toepasselijke wetgeving. 

10. Persoonsgegevens

De Onderneming zal de persoonsgegevens van de Klant verzamelen en gebruiken zoals uiteengezet in het Beleid inzake Persoonsgegevens van de Onderneming. 

 

Door een bestelling op de Website te plaatsen, erkent de Klant dat hij/zij het Privacybeleid van de Onderneming heeft gelezen en begrepen.  

11. Intellectueel eigendom

Voor meer details verwijzen wij u naar de rubriek over Intellectuele Eigendom van onze Gebruiksvoorwaarden. 

12. Bescherming van minderjarigen

Zoals eerder aangegeven dient de Klant minstens 18 jaar oud te zijn om een aankoop te doen op de Website.

 

De Onderneming verkoopt niet bewust haar producten en diensten aan minderjarigen en vraagt of verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen of gegevens die betrekking hebben op minderjarigen zonder de toestemming van een ouder of voogd. 

13. Deelbaarheid

Deze AV geven de volledige overeenkomst tussen de Partijen weer. Het nalaten van een partij om gegeven rechten af te dwingen, leidt niet tot een verklaring van afstand van dat recht. 

 

In geval een bepaling van deze AV ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving, regelgeving of rechtspraak, zal die bepaling worden toegepast voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast of verzwakt. 

 

Indien de Onderneming niet onmiddellijk bij de Klant aandringt op naleving van deze AV, of indien de Onderneming vertraagd is met het ondernemen van stappen tegen de Klant met betrekking tot een eventuele schending, dan belet deze vertraging de Onderneming niet om op een later tijdstip stappen tegen de Klant te ondernemen. 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze AV worden beheerst door Belgisch recht. 

 

Mochten er geschillen ontstaan in verband met deze AV, dan zullen de partijen trachten tot een minnelijke schikking te komen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. 

 

De Klant kan zich ook wenden tot de "Service de Médiation pour les consommateurs"/"Consumentenombudsdienst" als bemiddelaar voor elke klacht over de verkoop van een op de Website gekocht Item, mits aan de voorwaarden voor het indienen van een dergelijke klacht is voldaan. Voor informatie over deze voorwaarden en om contact op te nemen met de "Consumentenombudsdienst", kan de Klant terecht op diens website: https://www.consumentenombudsdienst.be.

 

De Klant kan ook terecht op het Europese platform voor de beslechting van consumentengeschillen dat door de Europese Commissie is opgericht via het volgende webadres: http://ec.europa.eu/consumers.odr/. 

 

Ingeval van een geschil, zullen de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder, of, naar keuze van de verweerder, de rechtbanken van de plaats van de daadwerkelijke levering van de producten, de bevoegde rechtbanken zijn. 

15. Duurzame ontwikkeling

De Onderneming informeert de Klanten dat bepaalde stoffen die aanwezig zijn in elektrische en elektronische apparatuur potentieel nadelige effecten kunnen hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Om deze reden dienen Klanten hun gebruikte elektrische en elektronische apparatuur in te leveren bij een speciaal hiervoor bestemd inzamelpunt: De Klant dient contact op te nemen met het plaatselijke recyclingcentrum voor meer details.  

 

Dit symbool op een Item betekent dat het om een elektrisch of elektronisch apparaat gaat dat moet worden gerecycleerd wanneer het niet meer wordt gebruikt. 

Image result for poubelle barrée" 

 

In toepassing van de Europese Richtlijn 2012/19 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en de nationale implementatiewetgeving, in het bijzonder maar niet uitsluitend het Koninklijk Besluit van 18 maart 2020, mogen alle elektrische en elektronische apparaten die aan het einde van hun levenscyclus zijn, verouderd zijn of niet meer werken, niet in de vuilnisbak worden gegooid, maar moeten zij bij recyclinginstellingen worden afgegeven.

  

Volgens deze regelgeving neemt de Klant, wanneer hij/zij een Item van de Website koopt, deel aan de financiering van de inzameling, het hergebruik en de recyclage van oude elektrische Items door het betalen van de eco-participatie AEEA (afval van elektrische of elektronische apparatuur). Deze eco-deelname heeft de vorm van een bijdrage die is inbegrepen in de prijs van de producten, die volledig wordt gedoneerd aan eco-organisaties die door de publieke autoriteiten zijn gemachtigd om de inzameling en recycling sector-specifiek voor AEEA te beheren.

 

Het bedrag van de eco-deelname wordt berekend door de eco-organisaties en varieert naar gelang de apparaten en de verwerkingsmethoden. In België wordt deze eco-deelname vergoeding voor batterijen jaarlijks vastgesteld door Bebat. Voor elektronische apparaten wordt het vastgesteld door Recupel. 

 

Dit is de reden waarom de Klanten worden geïnstrueerd om elk oud elektronisch product te deponeren in een daartoe door Recupel voorzien inzamelpunt. 

 

De batterij(en), indien aanwezig, in het product moet(en) uit het product worden verwijderd en apart worden gedeponeerd in de specifieke inzamelpunten van Bebat.