Algemenegebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden


Juridische mededelingen

Deze website (hierna: de “website”) wordt gepubliceerd door:

GROUPE SEB BELGIUM SA NV, een Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 25 avenue de l’Espérance - ZI, 6220 Fleurus, België, geregistreerd onder btw-nummer BE 0401.515.266.

De website wordt gehost door:

EQUINIX France SAS, een Société par actions simplifiée à associé unique' naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 58.451.181,86 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint-Denis, Frankrijk, geregistreerd onder nummer 429 840 853 bij het handelsregister van Bobigny.

Algemene informatie over de werking van de website

De website is eigendom van GROUPE SEB BELGIUM SA NV, een onderneming die deel uitmaakt van Groupe SEB. Groupe SEB omvat alle directe of indirecte dochterondernemingen van SEB S.A., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 112 Chemin du Moulin Carron Campus SEB, 69130 Ecully, Frankrijk. Tel: +33 (0) 4 72 18 18 18. Fax: +33 (0)4 72 18 16 55.


Algemene gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Deze website, die toegankelijk is op www.rowenta.be (hierna: de “website”), stelt bezoekers in staat informatie te zien die op de website staat en eventueel, als deze service mogelijk is gemaakt op de website, goederen en/of diensten te bestellen overeenkomstig de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden.

Lees voordat je de website bezoekt, aandachtig deze gebruiksvoorwaarden (hierna: de “ algemene gebruiksvoorwaarden”), waarin de algemene voorwaarden worden beschreven die gelden voor het gebruik van de website.

De gebruiksvoorwaarden vormen een contract tussen GROUPE SEB BELGIUM SA NV (hierna: “ wij” en “ ons/onze”) enerzijds, en elke internetgebruiker die toegang krijgt tot de website, deze bezoekt of hierin bladert (hierna “ je/jou”, “ jouw”) anderzijds.

2. Aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden

Door je toegang te verschaffen tot de website en/of deze te gebruiken, stem je ermee in deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden hierin of waarnaar hierin wordt verwezen, na te leven.

Gebruik de website niet wanneer je niet bereid bent alle verplichtingen en voorwaarden in deze algemene gebruiksvoorwaarden na te leven.

3. Wijziging van de website en van de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor de website en/of deze algemene gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Lees en controleer de algemene gebruiksvoorwaarden regelmatig, evenals alle voorwaarden waarnaar deze verwijzen, om te waarborgen dat je te allen tijde op de hoogte bent van de voorwaarden die voor jou gelden.

Wanneer je doorgaat de website te gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht in de algemene gebruiksvoorwaarden of in de kenmerken van de website, houdt dit een bevestiging in van je aanvaarding van die wijzigingen.

4. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen waaruit de website bestaat, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de teksten, foto’s, illustraties, video’s, geluiden, ontwerpen, uiterlijk, structuur, concepten, technische en grafische oplossingen, databases, softwareapplicaties en broncodes, ongeacht of deze op de website beschikbaar worden gesteld of via de website worden overgedragen, zijn ons exclusieve eigendom.

De logo’s en andere onderscheidende tekens op de website zijn door de bedrijven van Groupe SEB beschermd op grond van wetgeving inzake handelsmerken.

Elke reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, publicatie, overdracht, aantasting, verwerking in een andere website, alsook elk gebruik voor een commercieel doel en/of geheel of gedeeltelijk hergebruik van de website of van een van de onderdelen daarvan, op welke wijze en in welke vorm ook, is ten strengste verboden.

Gebruikers worden aansprakelijk gesteld voor elk ongeautoriseerd gebruik van de website en de inhoud daarvan, en van de daarop gepubliceerde informatie, waarmee inbreuk zou worden gemaakt op intellectuele-eigendomsrechten die strafbaar is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, wet- en regelgeving inzake auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten.

Gehele of gedeeltelijke weergave en/of reproductie en/of exploitatie van de handelsmerken vormt een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten die strafbaar is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, wet- en regelgeving inzake auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten. Hetzelfde geldt voor alle databases die zich op de website bevinden, welke worden beschermd door de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, zonder daartoe te zijn beperkt, wet- en regelgeving inzake databases. Gebruikers worden aansprakelijk gesteld voor iedere reproductie of extractie van de website.

De bepalingen van deze wet- en regelgeving laat onverlet eventuele andere actie tegen personen die verantwoordelijk zijn voor ongeoorloofd gebruik van de website en de inhoud daarvan.

5. Aansprakelijkheid en toegang tot de website

Alle gegevens, informatie en publicaties die toegankelijk zijn op de website of daarvan kunnen worden gedownload, worden verstrekt ter informatie en zijn in geen enkel opzicht uitputtend. Wij geven geen garantie betreffende de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de op de website verstrekte informatie. De informatie op de website kan technische onjuistheden en typefouten bevatten. Deze informatie kan van tijd tot tijd wijzigen; deze wijzigingen zullen worden verwerkt in de nieuwe versies van de website.

Wij kunnen niet garanderen dat de website volledig vrij is van afwijkingen, fouten of storingen of dat deze kunnen worden gecorrigeerd, dat de website zonder onderbrekingen of uitval zal werken of dat de website compatibel is met bepaalde apparatuur.

Je verklaart dat je beschikt over de vaardigheden, de middelen en de kennis die nodig zijn om deze website te gebruiken. Je verklaart ook dat je bij het bezoeken van de website volledig verantwoordelijk bent voor het behoud, de veiligheid en de integriteit van je gegevens, hardware en software.

Ons bedrijf noch enig bedrijf dat onderdeel is van GROUPE SEB, is aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, de inhoud van de website of enig ander element dat aanwezig is op de servers waarop de website wordt gehost.

Wij hebben het recht de toegang tot de gehele website of een deel daarvan, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, de inhoud, de functionaliteiten en de tijden van beschikbaarheid, op ieder willekeurig tijdstip, zonder voorafgaande kennisgeving en volledig naar ons eigen inzicht, te wijzigen, te beëindigen, op te schorten of te onderbreken. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid in het geval van niet-beschikbaarheid van de website.

Mocht je opmerkingen en suggesties hebben betreffende de website, neem dan contact op via de rubriek ‘Contact’ op de website.

6. Aankopen - Algemene verkoopvoorwaarden

Wanneer deze service beschikbaar is op de website, kunt u online aankopen doen in de accessoire-webshop. Aankopen in de accessoire-webshop worden gedaan bij SEB International Service in overeenstemming met de algemene verkoopvoorwaarden. Raadpleeg voor meer informatie deze algemene verkoopvoorwaarden.

7. Links naar andere websites

De website bevat hypertextlinks naar andere websites. Wij zijn niet de exploitanten van deze websites en hebben geen zeggenschap over de inhoud hiervan. Om die reden kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van die websites of voor het eventuele verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, de plaatsing van cookies of enig ander proces met hetzelfde doel door deze websites.

8. Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die worden openbaargemaakt of verzameld door of via de website, worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid, dat op de website is gepubliceerd.

Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we jouw gegevens verzamelen en verwerken.

9. Toepasselijk recht – regeling van geschillen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de wetgeving en jurisdicties van uw woonplaats.